EMPRESA

HISTÒRIA

alt_empresa1

Avícola Maria és una empresa familiar amb unes arrels tradicionals i una notable vocació de servei al client, que va iniciar la seva activitat ja fa seixanta anys, quan els pares dels actuals propietaris van fundar un petit negoci d’àmbit local dedicat al sacrifici i distribució de pollastres.
Des d’aleshores ha concentrat tots els esforços en adaptar-se als constants canvis que s’han produït en la indústria, invertint en cada moment en totes les millores tecnològiques i posant en pràctica les mesures innovadores necessàries per ser una empresa moderna i puntera.

Avícola Maria du a terme una acurada selecció de les primeres matèries. Les aus procedeixen d’explotacions ubicades a la província de Girona, permetent una supervisió directa i regular del creixement i cria i procurant que en tot moment es respectin les normes de benestar animal.


alt_empresa2

QUALITAT - SEGURETAT ALIMENTÀRIA - TRAÇABILITAT

alt_empresa2

Tots els processos desenvolupats estan sotmesos a un estricte control per garantir la seguretat alimentària i estan gestionats segons els dictàmens de la norma de qualitat ISO 9001.
Durant les fases de criança, processat i comercialització s’aplica un sistema de traçabilitat per poder identificar els productes des de les explotacions d’origen passant per cada fase productiva i fins arribar a casa del client.
Les activitats realitzades a Avícola Maria estan subjectes a l’aplicació de criteris destinats a aconseguir el màxim respecte pel medi ambient.







POLITICA DE QUALITAT

La política de qualitat d’AVÍCOLA MARIA, dedicada a sacrifici i evisceració total d’aviram, especejament d’aviram i conills i comercialització de productes propis i de tercers, té el propòsit de garantir que les primeres matèries utilitzades juntament amb els processos desenvolupats a l’empresa i el seu context permeten satisfer totalment les exigències i expectatives dels nostres clients, actuant d’acord amb la legislació vigent.
Per assolir aquest objectiu considerem fonamental :

 • • Disposar d’uns criteris clars i definits en la gestió de compra de totes les primeres matèries per a garantir una uniformitat en els productes finals.

 • • Atendre i considerar totes les peticions dels nostres clients, estudiar les sol•licituds de productes especials i donar-hi resposta.

 • • Garantir el compliment de la legislació vigent.

 • • Realitzar un acurat servei d’atenció al client, caracteritzat per una regularitat i puntualitat en el lliurament dels nostres productes.

 • • Garantir la màxima frescor dels nostres productes, mitjançant una correcta gestió d’estocs i la ràpida distribució amb vehicles dotats d’equips de fred.

 • • Controlar les condicions higiènic-sanitàries dels processos productius mitjançant l’aplicació de l’anàlisi de perills i de punts de control crític, sempre d’acord amb la legislació vigent.

 • • Gestionar tots el processos d’acord amb la legislació ambiental aplicable, promovent la prevenció de la contaminació ambiental i el respecte al medi ambient.

 • • Aplicar les correctes normes de seguretat i salut en el treball.

 • • Promoure la millora continua del sistema de gestió de la qualitat.

 • • Promoure la implicació de tot el personal de l’empresa formant-lo i motivant-lo per aconseguir la plena participació en el procés de millora contínua.

 • • Disposar de les eines necessàries per, davant d’una situació de crisi sanitària, assegurar la salut de tots els integrants de l’empresa i garantir la producció i la capacitat de subministrament als nostres clients.

creat per Grafic Art Studio