POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat ( "Política de Privacitat") descriu com AVICOLA MARIA, SA (en endavant, "AVICOLA MARIA"), en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de L’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres Autoritats de Control que puguin produir-se que s’haguessin de aplicar i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des de el Lloc Web.

Identificació del responsable del tractament:

AVICOLA MARIA es la entitat responsable del tractament de les seves dades. Les seves dades de contacte son les següents:
A17041948
Ctra. Palafrugell a Regencós, KM.1 (17255) Begur (GIRONA)
972304300 -
info@avicolamaria.com -

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

Amb quins fins tractem les seves dades:

Des AVICOLA MARIA tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable, i en particular, el RGPD. Les dades personals no es faran servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació.

Dades d’usuaris web:

No analitzem el comportament dels nostres usuaris web de cap manera.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l'única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a aquests efectes en el nostre lloc web, amb l'única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals. En cas d'absència o incorrecció dels mateixos AVICOLA MARIA no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades de e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el Lloc Web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l'única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de AVICOLA MARIA a les diferents xarxes socials.

A qui comuniquem les seves dades:

garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de AVICOLA MARIA, podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

AVICOLA MARIA pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei, i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades a l'Administració pública amb competència en la matèria així com a les autoritats públiques competents les dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Tot això per habilitació legal i amb la única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre lloc web.

Exercici de drets:

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament mitjançant correu electrònic a l'adreça info@avicolamaria.com identificant-se com usuari de l'espai web, especificant l'exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l'adreça Ctra. Palafrugell a Regencós, KM.1 (17255) Begur (GIRONA).

Tutela de dret davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l'usuari pot dirigir-se a l'Autoritat de Control nacional corresponent, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i / o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de la companyia, es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l'empara del que disposa la Llei 58/2003 general tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per correu electrònic o chatbot, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d'un any des de la data en què van ser recollits.

Responsabilitats de l’usuari:

L'usuari garanteix ser major d'edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en què AVICOLA MARIA sol·licita les seves dades personals són veraços, reconeixent responsabilitat d'informar AVICOLA MARIA de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

AVICOLA MARIA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa de aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l'alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l'estat de la tecnologia en cada moment, així com l'abast de control de AVICOLA MARIA.

Normativa relacionada.

Per obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: